Kim jesteś

Konsumenci

Rola konsumentów

Ponieważ konsumenci kupują coraz więcej produktów, cykle życia produktów stale się zmniejszają. Zwiększa to ilość odpadów, takich jak wyrzucone opakowania, baterie i nieużywane urządzenia. Proste rozwiązania mogą zminimalizować ten proces.
Skuteczne rozwiązania w zakresie recyklingu przynoszą korzyści ludziom, firmom i środowisku. Są one potrzebne bardziej niż kiedykolwiek w czasach, gdy ilość odpadów rośnie i należy znaleźć skuteczne sposoby recyklingu urządzeń elektronicznych, baterii, butelek, papieru, szkła, opakowań i innych.

USŁUGI

Recykling materiałów dla środowiska naturalnego

ERP resources icon

Recykling pozwala zaoszczędzić cenne surowce i oszczędza energię. Zasoby naszej planety są ograniczone. Tylko zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych może zatrzymać gospodarkę liniową i zachować dostępne zasoby

Mamy ograniczoną przestrzeń na ziemi; składowiska odpadów zatruwają nasze środowisko szkodliwymi, toksycznymi składnikami.

ERP environment health

Kondycja środowiska.
Bezpieczniejsza natura i lepsze środowisko poprawiające jakość i radość z naszego życia.

Recykling oznacza, że zużywamy mniej materiałów, mamy mniej odpadów do przetworzenia i oszczędzamy więcej energii na wydobycie i rafinację nowych surowców.

Gdzie należy wyrzucać zużyty sprzęt?

Elektrośmieci nie powinny trafić do zwykłego, komunalnego pojemnika na odpady. Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 złotych. Zepsuty, ale kompletny sprzęt można oddać na kilka różnych sposobów:

 • Do jednego z punktów selektywnej zbiórki elektroodpadów (PSZOK-u). PSZOK przyjmie również sprzęt niekompletny.
 • Duże elektro-markety, których powierzchnia przekracza 400 metrów kwadratowych, mają obowiązek przyjęcia każdego zużytego sprzętu o wymiarach do 25 cm. Niezależnie czy kupimy tam nowe urządzenie czy nie
 • Klient ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu podczas specjalnie organizowanych lokalnych zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • W przypadku zakupu nowego sprzętu z dostawą do domu można zamówić bezpłatny odbiór zużytego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje, jak nowo zakupiony sprzęt
 • Punkt serwisowy- sprzęt oddany do punktu serwisowego, naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych – serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 • Umieścić w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na dany rodzaj odpadów.

Przekreślony kosz na śmieci widoczny na sprzęcie lub jego opakowaniu, to informacja o zakazie umieszczania zużytych urządzeń łącznie z innymi odpadami, a także o zagrożeniach dla środowiska. Symbol selektywnego zbierania

ERP

Gdzie należy wyrzucać zużyte baterie?

Z powodu użytych metali ciężkich takich jak ołów, rtęć, kadm, nikiel, a także substancji mających właściwości żrące, zużyte baterie mogą być zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i stanowić.  zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i całego środowiska. Należy je wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

Osoby fizyczne (czyli prywatne) powinny przekazać zużyte baterie do:

 • punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 • specjalnie oznaczonego pojemnika na baterie ulokowanego w instytucjach typu szkoły lub urzędy miejskie, poczta itp.
 • można również zanieść baterie do sklepu, który zajmuje się ich sprzedażą

Należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

 • nie umieszczamy zużytych baterii w jednym pojemniku razem z innymi odpadami,
 • poszczególne kategorie baterii i akumulatorów powinniśmy umieszczać osobno. Rozlane, spuchnięte baterie mogą wejść w interakcję z pozostałymi odpadami, dokonując skażenia środowiska.

Gdzie oddać opakowania?

Opakowania pochodzące z gospodarstw domowych powinny być sortowane i odzyskiwane według reguł ustanowionych przez lokalne gminy. Z reguły to są pojemniki lub worki oznaczone kolorami charakterystycznymi dla danego rodzaju odpadów (żółte plastik i metal, niebieskie papier, zielone szkło). Selektywnie zebrane odpady sa następnie poddawane recyklingowi finansowanemu przez Organizacje Odzysku.