Polityka prywatności strony

Ochrona danych i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas ważne i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe, do których mamy dostęp.

My, Administrator (określani również jako „[Administrator]”; „my”; „nas” lub „nasz”), chcielibyśmy poniżej poinformować Cię o rodzaju i zakresie przetwarzania danych osobowych, gdy odwiedzasz i korzystasz z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka zawiera również informacje o Twoich prawach do ochrony danych, w tym o prawie do sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania, które wykonuje Landbell. Więcej informacji o Twoich prawach i sposobie ich wykonywania znajduje się w sekcji „Twoje prawa”.

1. Administrator (osoba odpowiedzialna)

ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Ul. Żurawia 32/34

00-515 Warszawa

 

dataprivacy@landbellgroup.com

2. Dane, które zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem tej strony internetowej, cele przetwarzania i podstawy prawne

Tylko korzystając z naszej strony internetowej

Twoja wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zarejestrowana. Początkowo zapisywane są głównie następujące dane automatycznego logowania, które przekazuje nam Twoja przeglądarka:

 • adres IP aktualnie używany przez komputer lub router
 • data i godzina zapytania (w tym różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT))
 • typ, wersja i język przeglądarki
 • system operacyjny komputera
 • strony, które przeglądasz
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • nazwa i rozmiar żądanych plików
 • oraz, jeśli ma to zastosowanie, adres URL odsyłającej strony internetowej.

Dane te są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, ulepszenia naszej strony internetowej i analizy błędów. Realizując nasze uzasadnione interesy biznesowe przy przetwarzaniu danych osobowych w tych celach, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit f) RODO w tym celu.

Jeśli składasz podania o pracę

Zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności dla kandydatów dostępną tutaj.

Jeśli korzystasz z naszego Formularza Kontaktowego lub jesteś zarejestrowany na naszej liście kontaktów

Dane osobowe (np. Imię i nazwisko, dane adresowe czy dane kontaktowe), które dobrowolnie nam podajesz, np. w kontekście zapytania przez e-mail do osób kontaktowych wymienionych na naszej stronie głównej lub które zostało nam udostępnione w inny sposób i potwierdziłeś, że możemy przetwarzać w określonych celach, są przechowywane u nas i przetwarzane wyłącznie do korespondencji z Tobą i tylko w celu, w jakim udostępniłeś nam te dane. Dlatego możemy wykorzystywać Twoje dane do dostarczania produktów i usług, o które prosiłeś (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, które możesz nam przesłać lub przesłać Ci informacje o produktach i usługach świadczonych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone i starannie wyselekcjonowanych partnerów. Ponieważ wszystko to jest przez nas wymagane do prowadzenia naszej działalności i realizacji naszego uzasadnionego interesu, opieramy odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. W związku z przesyłaniem informacji w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Więcej informacji na temat tego prawa można znaleźć w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w odniesieniu do naszych odpowiednich produktów i usług lub innych produktów i usług świadczonych przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone.

Jeśli rejestrujesz się na naszej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji w witrynie (np. W celu korzystania z naszego portalu internetowego, jak opisano powyżej). Używamy wprowadzonych danych wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji są oznaczone gwiazdką pod polem danych i muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację. W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany techniczne, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób. Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na świadczeniu dodatkowych usług dostępnych dla naszych zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli zapisujesz się do naszego Newslettera

Oferujemy możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony głównej. Będziemy wysyłać Ci nasz biuletyn tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Aby się zapisać, potrzebujemy przynajmniej Twojego adresu e-mail. Aby mieć pewność, że Newsletter został zamówiony przez Ciebie lub z Twojego adresu e-mail, najpierw otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny zostaniesz dodany do naszej listy dystrybucyjnej e-mail i otrzymasz newsletter. Zapis do newslettera jest rejestrowany w celu weryfikacji (adres IP, data, godzina). Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu, kontaktując się z nami bezpośrednio lub powiadamiając nas za pomocą linku na końcu każdego biuletynu.

3. Cookies

W naszej ofercie internetowej używamy również tzw. Plików cookie (które mogą być również dostarczane przez osoby trzecie). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez Twoją przeglądarkę i przechowywane na Twoim komputerze. Stosowanie plików cookie ma na celu uczynienie strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. Na przykład możliwe jest rozpoznanie użytkownika na czas trwania sesji bez konieczności ciągłego wprowadzania nowej nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód w komputerze i są zazwyczaj usuwane po zakończeniu sesji, chyba że są to tzw. Trwałe pliki cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych rodzajów plików cookie, których używamy, podstaw prawnych, na których się opieramy, oraz różnych sposobów dezaktywacji plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom Landbell Group, o ile udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub świadczenie żądanej usługi wymaga zaangażowania innych podmiotów z grupy. Z wyjątkiem Landbell Group, będziemy przekazywali dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy i / lub jej technicznego przetwarzania, co w przypadku strony internetowej obejmuje naszych dostawców odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w celu wysłania biuletynu oraz hosting i utrzymanie naszej strony internetowej. Kiedy podzlecamy takie działania, upewniamy się, że Twoje dane są zarządzane zgodnie z przepisami RODO, w tym w przypadkach, gdy informacje są przekazywane poza EOG, a dotyczy to interesariusza lub sprzedawcy w kraju, który nie podlega adekwatności decyzja Komisji Europejskiej, że dane są odpowiednio chronione przez zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, odpowiedni certyfikat Tarczy Prywatności lub wiążące reguły korporacyjne dostawcy.

5 Twoje prawa

 

Zgodnie z art. 15-21 RODO możesz dochodzić następujących praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeżeli spełnione są opisane w nich warunki.

 

5.1 Prawo dostępu (art. 15 RODO). Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie oraz otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy o Tobie.

 

5.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Możesz zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych, gdy są one niekompletne.

 

5.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Możesz mieć prawo zażądać usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, w szczególności jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofniesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie Twoich danych.
 • Zgłosiłeś/zgłosiłąś prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, skorzystałeś z prawa do sprzeciwu.
 • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Jednak prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej. Mogą to być np .:

 • jeśli dane osobowe są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • jeśli usunięcie nie jest możliwe ze względu na obowiązek przechowywania.

 

Jeśli jednak nie można usunąć danych, może istnieć prawo do ograniczenia przetwarzania (patrz poniżej).

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, w związku z czym weryfikujemy prawidłowość danych osobowych przez określony czas,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich.

 

5.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez naszej ingerencji, pod warunkiem że podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (np. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a przetwarzanie odbywa się przez nas za pomocą środków zautomatyzowanych.

 

5.6 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody oraz w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, masz bezwzględne prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). Odpowiednie dane osobowe nie będą wówczas przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

 

5.7 Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem pozostaje nienaruszona. Dane te możemy dalej przetwarzać na podstawie innej właściwej podstawy prawnej, np. w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

5.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Jeżeli po upływie rozsądnego czasu nie otrzymałeś odpowiedzi od IOD lub otrzymałeś odpowiedź, która jest w Twojej ocenie niekompletna lub niezadowalająca, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza RODO. Taką skargę można wnieść w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Pytania i jak dochodzić swoich praw. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw lub złożyć skargę, z przyjemnością Ci pomożemy: dataprivacy@landbellgroup.com

 

6 Standardowe okresy usuwania danych

 

6.1 W przypadku braku przepisu prawnego dotyczącego przechowywania danych, dane zostaną usunięte lub zniszczone, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania danych. W przypadku przechowywania danych osobowych obowiązują różne okresy, na przykład ze względu na przepisy podatkowe lub niektóre przepisy prawa handlowego. Wreszcie okres przechowywania może również opierać się na ustawowych terminach przedawnienia zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami krajowymi.

 

6.2 Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte 3 lata po tym, począwszy od końca danego roku.

 

6.3 Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za Twoją zgodą, przetwarzamy dane do momentu, gdy poprosisz nas o zaprzestanie i przez krótki okres po tym (aby umożliwić nam realizację Twoich żądań). Rejestrujemy również, że poprosiłeś nas, abyśmy nie wysyłali Ci marketingu bezpośredniego lub nie przetwarzali Twoich danych w nieskończoność, abyśmy mogli uszanować Twoją prośbę w przyszłości.

 

6.4 Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny, przechowujemy je przez 12 miesięcy.

 

6.5 Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy, przechowujemy dane zgodnie z ustawowym okresem przechowywania.

 

7 Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania i poprawiania niniejszej Polityki prywatności, aby odzwierciedlić bieżące okoliczności. Dlatego zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności / Oświadczenia o ochronie danych, aby być na bieżąco. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, możemy również poinformować Cię o modyfikacjach / poprawkach niniejszej Polityki prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych zostało ostatnio zaktualizowane 24 lutego 2020 r.