Bli Medlem Nå

SERVICES

Vi dekker dine behov rundt produsentansvar på EE og Batteri

EE-forskriften forplikter alle importører og produsenter av EE-produkter til å sørge for effektiv innsamling og forsvarlig sluttbehandling av EE-avfall. Forpliktelsen oppfylles av bransjen kollektivt, gjennom returselskapene. Alle importører og produsenter av EE-produkter skal derfor være medlem i et returselskap.

Ved medlemskap hos oss tar vi av oss dine forpliktelser på utvidet produsentansvar.
Les gjerne vår medlemsavtale under og trykk rød knapp for utfylling av medlemsinfo og enkel signering med docusign.

FORHÅNDSVISNING
ERP NORWAY MEDLEMSAVTALE

Ved å signere denne medlemsavtalen blir medlemmet som er en produsent eller en autorisert representant, medlem av ERP Norway AS med nedenstående vilkår.

Medlem:

ORG nr.:

Addresse :

ERP leverer tjenester i Norge i henhold til utvidet produsentansvarsforskrifter.

Medlemmet abonnerer herved på følgende tjenester:

☐ EE

☐ Batteri

☐ Autorisert Representant tjenester (AR)

☐ Emballasje

☐ Andre tjenester (Beskrivelse):

_________________________________________________________________________________________

Kontaktinformasjon medlem:

Navn: Mail:
Stilling: Mobil:
Faktura mail: Annet:

Dato:

Signert for og på vegne av ERP Norway AS

Thor Christian Wiik Svendsen

Managing Director

Signert for og på vegne av medlem

Vilkår og betingelser for medlemskap i ERP Norge

I medlemsvilkårene for ERP Norge er ordene Produsent, Autorisert Representant, Elektrisk og elektronisk utstyr (EE), Batterier, Emballasje ordningen skal ha den betydningen som tilskrives dem, på originalspråket i lovverket, herunder Avfallsforskriftens kapittel 1, 3 og 7.

1. FORPLIKTELSER FOR ERP

a) ERP skal drive returselskap og tilby tjenestene for innsamling, behandling, registrering og rapportering i samsvar med krav for returselskap i avsnitt over.

b) Hvis ERP leverer autoriserte representanttjenester til medlemmet, skal ERP sikre at det oppfyller alle forpliktelser som er tildelt den autoriserte representanten i henhold til EE-forskriften, spesielt for å bli anerkjent som en autorisert representant for medlemmet av de relevante myndighetene.

c) ERP innehar ikke egen tillatelse for emballasje (jfr. Avfallsforskriftens kapittel 7), men kjøper denne tjenesten av Grønt Punkt AS.

2. FORPLIKTELSER FOR MEDLEMMET

a) Dersom medlemmet produserer EE eller Batterier direkte på norsk territorium eller abonnerer på AR-tjeneste, må de gi ERP informasjon om EE eller Batterier (per kategori og vekt) som de har satt på markedet i Norge hvert kvartal, senest 5 (fem) kalenderdager etter hvert kvartal. Medlemmet skal umiddelbart korrigere all eventuell unøyaktig informasjon oppgitt

b) Dersom medlemmet ikke produserer EE eller batterier på norsk territorium, gir medlemmet herved sitt samtykke til at ERP mottar import- og eksportdata fra medlemmet direkte fra de relevante myndighetene (som i dette tilfellet kan være uten begrensning SSB eller tollkontoret) som kan være nødvendig for å oppfylle medlemmets forpliktelser i henhold til forskriften. Hvis ERP ber om det, skal medlemmet fylle ut en egen autorisasjon for dette formålet.

c) Medlemmet må signere Standardavtale og relevante dokumenter med Grønt Punkt for at ERP skal kunne utføre denne tjenester for Emballasje etter denne avtalen.

3. KONTROLLPROSEDYRER

ERP kan kreve ytterligere informasjon fra medlemmet for å verifisere eller komplettere all informasjon gitt av medlemmet eller utnevne en uavhengig tredjepart til å revidere og verifisere fullstendigheten eller nøyaktigheten til all informasjon som er gitt. Medlemmet skal samarbeide med disse verifikasjonene og gi nødvendig dokumentasjon. Medlemmet kan måtte betale kostnadene ved revisjonen dersom resultatet viser at det har vært mislighold fra medlemmet.

4. PRISER, FAKTURERING OG BETALING

Medlemmet skal betale til ERP et Servicegebyr som er beregnet for de forskjellige tjenestene og fakturert av ERP på månedlig basis, med mindre annet er varslet. ERP kan justere Servicegebyr årlig, senest én (1) måned før ikrafttredelse, eller når som helst med femten (15) dagers skriftlig varsel i tilfelle hendelser som kan påvirke beregningen av kostnader (f.eks. økning av innsamlede volumer, tilleggskrav fra myndighetene) eller andre hendelser knyttet til logistikk- eller resirkuleringsmarkedstrender (som energi- eller drivstoffkostnader, markedspris for råstoff). Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i i henhold til forsinkelsesrenteloven.

5. KONFIDENSIALITET

Begge parter bør holde all informasjon om den andre parten knyttet til medlemsavtalen konfidensiell, og skal ikke avsløre eller kommunisere den, unntatt med skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Da til andre personer enn selskapets ansatte, underleverandører, morselskaper, profesjonelle rådgivere,revisorer eller andre administrative myndigheter som kreves for å implementere medlemsavtalen, (f.eks. rapportering til myndighetene) eller på annen måte påkrevd ved lov eller av et rettslig /reguleringsorgan. ERP kan imidlertid opplyse om at medlemmet er en del av ordningen.

6. ANSVAR OG ERSTATNING

Medlemmet vil holde ERP skadesløs fra og mot alle tap, kostnader og utgifter overhodet (inkludert alle rimelige juridiske utgifter), som oppstår fra eller i forbindelse med (i) enhver svikt fra medlemmets forpliktelser i henhold til avtalen, (ii) enhver svikt av medlemmet til å betale beløpene som skyldes ERP. Under ingen omstendigheter vil noen av partene være ansvarlige overfor den andre for noen spesielle, indirekte eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste eller økonomisk tap) som oppstår direkte eller indirekte som følge av utførelsen av avtalen. Det totale ansvaret til ERP i henhold til medlemsavtalen skal ikke overstige de totale tjenestegebyrene som faktisk er betalt av medlemmet i løpet av kalenderåret da kravet ble fremsatt.

 

7. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Denne avtalen skal være gyldig fra datoen nevnt på første side til (a) en av partene gir skriftlig melding til den andre parten senest 30. juni, med virkning ved utgangen av kalenderåret (b) ERP opphører å ha tillatelse til å drive ordningen i henhold til forskriftene; (c) hvis medlemmet begår et vesentlig brudd som ikke blir rettet innen maksimalt tretti (30) kalenderdager etter skriftlig varsel, eller (d) i tilfelle AR-tjenestene, alle forpliktelser, som av natur, ikke blir ugyldig når avtalen sies opp, skal gjelde inntil full utførelse og skal gjelde for den autoriserte erververen og etterfølgerne av partene.

Partene er imidlertid enige om at betalingsforpliktelser for medlemmet angående overholdelsesperioden(e) der medlemmet har kjøpt returselskapstjenester fra ERP, skal forbli i full kraft og virkning frem til den endelige nasjonale godkjenningen angående slik(e) etterlevelsesperiode(r). Slik oppsigelse kan ikke være effektiv når autoriserte representanttjenester leveres, så lenge ERP anses av de aktuelle myndighetene som den autoriserte representanten til medlemmet.

8. GENERELT

Underleverandører. ERP kan når som helst og etter eget skjønn utnevne underleverandører til å administrere ordningen eller levere noen eller alle tjenestene.

Varsler. Enhver melding eller annen kommunikasjon gitt eller gjort i henhold til medlemsavtalen skal enten sendes med rekommandert brev eller e-post.

Ingen fraskrivelse. Unnlatelse eller forsinkelse fra en av partene til å håndheve eller utøve til enhver tid eller for en hvilken som helst tidsperiode et vilkår i eller rettigheter i henhold til avtalen, utgjør ikke, og skal ikke tolkes som, en fraskrivelse av slike vilkår eller rettigheter og påvirker på ingen måte den partens rett til senere å håndheve eller utføre den.

Endring. ERP kan endre enhver annen bestemmelse i denne avtalen ved å gi varsel til medlemmet om endringen senest 3 kalendermåneder før den trer i kraft, unntatt dersom slik modifikasjon er nødvendig på grunn av enhver endring i gjeldende lov eller lovfestet eller ikke-lovfestet veiledning i i så fall kan den gjøre det med seks ukers skriftlig varsel til medlemmet (som varsel kan forkynnes når som helst).

Gjeldende lov og jurisdiksjon. Partene er enige om at konstruksjonen, gyldigheten og utførelsen av denne avtalen skal styres av norsk lov. Partene er enige om at Drammen som sitt verneting. I tilfelle en tvist skal partene først forsøke å løse en slik tvist i minnelighet. Dersom en slik minnelig drøfting ikke fører til noen enighet, skal partene forsøke å finne en avtale etter den til enhver tid gjeldende tvistemålslov når slik sak innledes, og saksbehandlingsspråket skal være norsk

Hvis et vilkår i medlemsavtalen viser seg å være ulovlig eller ikke håndheves i henhold til gjeldende lov, skal slike vilkår, i den grad det kan skilles fra de resterende vilkårene, anses utelatt fra medlemsavtalen og skal på ingen måte påvirke lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarhet av de resterende vilkårene

Avtalen inneholder denne (med sine vedlegg) inneholder Vilkår og betingelser for medlemskap i ERP Norge, Prisvedlegget som kan oppdateres av ERP samt første side i avtalen. Alle vilkår som er avtalt mellom partene angående emnet og erstatter enhver tidligere skriftlig avtale, forståelse eller ordning mellom partene, enten muntlig eller skriftlig.

More than 38,600 members in 62 countries trust ERP.

Since 2014, ERP has been part of the Landbell Group and we offer more than just recycling solutions, such as environmental and chemical consultancy

Approvals in Norway

ERP Norway is approved in accordance with legislation on electronic and electrical waste (Waste Regulations, ch. 1), recycling of batteries (Waste Regulations, ch. 3) and handling of used packaging (Waste Regulations, ch. 7). ERP otherwise has ISO-14001 and 9001 certificates.