Sirkulær Økonomi

Hva er bra med den sirkulære økonomi?

Den sirkulære økonomi er et spenstig system som er bra for næringsliv, mennesker og miljø. Den integrerer alle trinn i et produkts livssyklus, fra det øyeblikket det er designet til det blir avfall og hvordan resirkuleringsmaterialene kan introduseres i produksjonsprosessen.

Områder hvor den sirkulære økonomien kan brukes og utvikles er: biologisk mangfold, byorganisasjon og forvaltning, klima, mote, grønn energi, finans, mat, avfall og ressursforvaltning.

ERP Recycling Image

Bærekraft i en stadig mer befolket verden

Verdens befolkning vokser, noe som øker etterspørselen etter råvarer som er mer og mer begrenset.

Dette scenariet fører til at noen EU-land er avhengige av andre land for sine råvarer. Følgelig har utvinning og bruk av råvarer stor innvirkning på miljøet samt økende energiforbruk og CO2-utslipp.

Hva gjør EU for å fremme en sirkulær økonomi?

EU-kommisjonen presenterte handlingsplanen for sirkulær økonomi i mars 2020, for å fremme mer bærekraftig produktdesign, redusere avfall og styrke forbrukerne (for eksempel ved å skape en rett til reparasjon). Fokus er på ressurskrevende sektorer, som elektronikk og IKT, plast, tekstiler og bygg.

Ett år senere vedtok EU-kommisjonen en resolusjon om den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi som krever ytterligere tiltak for å oppnå en karbonnøytral, miljømessig bærekraftig, giftfri og fullstendig sirkulær økonomi innen 2050, inkludert strammere gjenvinningsregler og bindende mål for materialbruk og forbruk innen 2030.

Den første tiltakspakken ble lansert i 2022 for å få fart på overgangen til en sirkulær økonomi. Forslagene inkluderer stimulering av bærekraftige produkter, styrking av forbrukere for den grønne omstillingen, gjennomgang av byggevareforskrifter og å lage en strategi for bærekraftige tekstiler.

Forlenge livssyklusen til produktene

Den sirkulære økonomien er en produksjons- og forbruksmodell som involverer deling, leasing, gjenbruk, reparasjon, oppussing og resirkulering av eksisterende materialer og produkter så lenge som mulig.

Årlig produseres mer enn 2,5 milliarder tonn avfall i EU. Dette tallet introduserer behovet for å raskt fremme en mer bærekraftig modell som sirkulær økonomi, direkte knyttet til lovgivningen om avfallshåndtering, hvor ERP spiller en viktig rolle.

Sirkulær økonomi er modellen for fremtiden

Den sirkulære økonomimodellen er forskjellig fra den lineære økonomimodellen, som var basert på et bruk og kast mønster, hvor overdreven og unødvendig forbruk ble sett på som riktig atferd.

Den sirkulære økonomien fokuserer på å dele, reparere, pusse opp og resirkulere i stedet. Resultatet er at livssyklusen til produktene forlenges og avfallet reduseres til et minimum, siden materialene holdes innenfor økonomien der det er mulig ved å gjenbruke dem for å skape ytterligere verdier.

CircularEconomyScheme

Sirkulær Økonomi

Hva er fordelene med en sirkulær økonomi?

Avfallsforebygging, økodesign og gjenbruk kan spare bedrifter for penger samtidig som de totale årlige klimagassutslippene reduseres. I dag står produksjonen av materialer vi bruker for 45 % av CO2-utslippene.

Sirkulær Økonomi

Redusere presset på miljøet, forbedre forsyningssikkerheten for råvarer, øke konkurranseevnen, stimulere til innovasjon, stimulere økonomisk vekst (ytterligere 0,5 % av bruttonasjonalproduktet), og skape arbeidsplasser (700 000 arbeidsplasser i EU alene innen 2030 )

Sirkulær Økonomi

Mer holdbare og innovative produkter som vil øke forbrukernes livskvalitet og spare dem penger på lang sikt.

Våre tjenester

Hvordan kan ERP støtte en sirkulær økonomi?

Resirkulering omdanner avfall til ressurser (sekundære råvarer) som kan brukes i ny produksjon. Innovative løsninger for å resirkulere avfall og holde det i sløyfen har vært en av ERP og Landbells forpliktelser i over 15 år

Behandling av farlige stoffer kan forhindre forurensning av jord, vann og luft og redusere atmosfære forurensning

Støtte bedrifter/produsenter til å utvikle sirkulære produkter, øke deres potensial for gjenbruk og resirkulering, gjennom flere integrerte løsninger (forpliktelse, avfallshåndtering, retur, rådgivning og programvare)

Investere i bevisstgjøringskampanjer for å vekke sirkulær atferd hos bedrifter, foreninger og befolkningen generelt

Fremme forsknings- og utviklingsprosjekter som tar sikte på å implementere løsninger for sirkulær økonomi.

Bli mer kjent med Green Alley Award