Nasze działania

Strumienie odpadów – Baterie

Baterie – łatwe rozwiązania w zakresie recyklingu

Nasze rozwiązania obejmują wszystkie aspekty recyklingu baterii i mogą uprościć procesy dla wszystkich firm, małych i dużych. Możemy zapewnić odbiór baterii dla Twojej firmy i zarządzać wszystkimi Twoimi potrzebami w zakresie zgodności z przepisami.

Gdzie należy wyrzucać zużyte baterie?

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009, baterie oraz akumulatory dzielimy na trzy kategorie:

  • przemysłowe,
  • samochodowe,
  • przenośne.

W przypadku pierwszego oraz drugiego typu ustawodawca nakłada na producencie, importerze, dystrybutorze, wprowadzającym nakaz odbioru zużytych baterii lub akumulatorów od użytkownika końcowego. ERP Polska może zorganizować takie odbiory

Recykling

Czym są baterie przenośne?

Baterie lub akumulatory to wszelkie źródła energii elektrycznej wytwarzane w drodze bezpośredniej konwersji energii chemicznej i składające się z jednego lub więcej ogniw baterii pierwotnych (jednorazowych) lub składające się z jednego lub więcej ogniw baterii wtórnych (ładowalnych).

Większość rodzajów baterii zawiera toksyczne metale ciężkie, w tym nikiel, kadm i rtęć. Wszystkie te metale można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Recykling akumulatorów jest korzystny dla środowiska, ponieważ chroni je przed składowaniem odpadów, gdzie metale ciężkie mogą przedostawać się do gruntu, powodując zanieczyszczenie gleby i wody oraz zagrażając życiu zwierząt i roślin. Jeśli baterie są spalane wraz z odpadami domowymi, zawarte w nich metale ciężkie powodują zanieczyszczenie powietrza.

Baterie

Mali producenci

Możesz wprowadzać na rynek tylko niewielkie ilości baterii, ale potrzebujesz zaufanego, niezawodnego partnera, który wywiąże się ze swoich zobowiązań. Możemy to dla Ciebie zrobić.

Duzi producenci

Jeśli Twoja firma wprowadza na rynek znaczne ilości baterii, oferujemy konkurencyjne rozwiązania w zakresie zgodności, a także wiedzę specjalistyczną w zakresie przyjmowania zwrotów i kampanii uświadamiających społecznie.

Proces recyklingu

1. Sortowanie

2. Rozdrabnianie

Odzyskane materiały

Plastik

Ołów

Kobalt

Nikiel

Metal

Mangan

Kwas

Rtęć

Cynk

Kadm

Batteries

Small producers

You may only place small amounts of batteries onto the market but need a trusted, reliable partner to carry out your obligations. We can do this for you.

Large producers

If your company places significant amounts of batteries onto the market, we offer competitive compliance solutions, as well as expertise in take-back and awareness-raising campaigns.

Recycling process

1. Sorting

2. Shredding

Recovered materials

Plastic

Lead

Cobalt

Nickel

Metal

Manganese

Acid

Mercury

Zinc

Cadmium

Simplification and efficiency. We have one point of contact across EMEA. The learnings from one market can be applied to other markets. It’s a benefit to have a common approach, a centralised point of contact which brings efficiency and cost savings.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.