Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym to przyszłość

Do czego służy model gospodarki o obiegu zamkniętym?

Model gospodarki o obiegu zamkniętym to system, który jest najlepszy dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. Integruje każdy etap cyklu życia produktu, od momentu jego zaprojektowania, aż do momentu, gdy stanie się odpadem. Integruje wprowadzanie materiałów recyklingowych do procesu produkcyjnego.

Obszary, w których można zastosować i rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym to: bioróżnorodność, organizacja i zarządzanie miastem, klimat, moda, zielona energia, finanse, żywność, zarządzanie odpadami i zasobami.

ERP Recycling Image

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CORAZ BARDZIEJ ZALUDNIONYM ŚWIECIE

Światowa populacja rośnie, zwiększając zapotrzebowanie na surowce, które są skończone i ograniczone.

Ten scenariusz prowadzi do tego, że niektóre kraje UE są uzależnione od innych w zakresie surowców. W konsekwencji wydobywanie i wykorzystywanie surowców ma duży wpływ na środowisko, a także zwiększa zużycie energii i emisje CO2.

CO ROBI UE, ABY PROMOWAĆ GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM?

Komisja Europejska przedstawiła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w marcu 2020 r., aby promować bardziej zrównoważone projektowanie produktów, ograniczać ilość odpadów i wzmacniać pozycję konsumentów (np. poprzez stworzenie prawa do naprawy urządzeń). Nacisk kładziony jest na sektory zasobochłonne, takie jak elektronika i ICT, tworzywa sztuczne, tekstylia i budownictwo.

Rok później Parlament przyjął rezolucję w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, domagając się dodatkowych środków na rzecz osiągnięcia do 2050 r. gospodarka wolna od toksyn i w pełni o obiegu zamkniętym, w tym surowsze przepisy dotyczące recyklingu i wiążące cele dotyczące wykorzystania i zużycia materiałów do 2030 r.

Pierwszy pakiet środków został wydany w 2022 r. w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Propozycje obejmują stymulowanie zrównoważonych produktów, wzmacnianie pozycji konsumentów na rzecz ekologicznej transformacji, przegląd przepisów dotyczących produktów budowlanych oraz tworzenie strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów.

WYDŁUŻENIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji polegający na udostępnianiu, wynajmowaniu, ponownym wykorzystaniu, naprawie, renowacji oraz jak najdłuższym recyklingu istniejących materiałów i produktów.

Rocznie w Unii Europejskiej powstaje ponad 2,5 miliarda ton odpadów. Liczba ta wprowadza potrzebę pilnego promowania bardziej zrównoważonego modelu, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym, bezpośrednio powiązana z legislacją dotyczącą gospodarki odpadami, w której istotną rolę odgrywa ERP.

GOSPODARKA O ZAMKNIĘTYM objegu TO WZÓR NA PRZYSZŁOŚĆ

Model gospodarki o obiegu zamkniętym różni się od modelu gospodarki liniowej, który opierał się na schemacie zdobywanie wyprodukowanie zużywanie wyrzucanieć, gdzie nadmierna i niepotrzebna konsumpcja była postrzegana jako właściwe zachowanie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym koncentruje się zamiast tego na udostępnianiu, naprawianiu, odnawianiu i recyklingu. W rezultacie wydłuża się cykl życia produktów, a odpady są redukowane do minimum, ponieważ ich materiały są utrzymywane w gospodarce tam, gdzie to możliwe, poprzez ich ponowne wykorzystanie do tworzenia dalszej wartości.

CircularEconomyScheme

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Jakie są korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym?

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojektowanie i ponowne wykorzystanie mogą zaoszczędzić pieniądze przedsiębiorstwom z UE, jednocześnie zmniejszając całkowitą roczną emisję gazów cieplarnianych. Obecnie produkcja materiałów, z których korzystamy, odpowiada za 45% emisji CO2.