Konkurencja a Circular Economy

22 lipca, 2021

Nowy raport przeprowadzony na zlecenie ERP stwierdza, że ​​konkurencja jest korzystna dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Moguncja, 21 lipca 2021 r. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), kluczowe elementy gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), działają lepiej, gdy istnieje konkurencja między wieloma organizacjami odzysku - to wynik nowego badania przeprowadzonego przez think tank adelphi na zlecenie Europejskiej Platformy Recyklingu. Badanie zawiera również zalecenia dotyczące dalszego wzmocnienia wydajności konkurencyjnych programów EPR.

Z badania wynika, że ​​organizacje odzysku działające w tym samym środowisku wykazują silną koncentrację stymulowania innowacji i ulepszania usług oferowanych producentom. Dążą również do większego zadowolenia klientów i zapewniają efektywną kosztowo gospodarkę odpadami, taką jak zbieranie, sortowanie i recykling. Z drugiej strony, istniejące systemy monopolistyczne zwykle opierają się na skutecznych, ale często kosztownych innowacjach i wiążą się z większym ryzykiem nadużyć siły rynkowej, ze względu na brak przejrzystość ich działań.

Wyniki badań dotyczą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań.

„Rozszerzona odpowiedzialność producenta okazała się w ostatnich latach bardzo skutecznym sposobem rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów społecznych: rosnącej ilości odpadów. Jak sugeruje nowe badanie, instrument ten jest szczególnie wydajny i opłacalny, gdy istnieje konkurencja między wieloma podmiotami. Aby przyspieszyć przejście na obieg zamknięty, musimy usunąć bariery dla konkurencji i uniknąć koncentracji siły rynkowej na wszystkich etapach gospodarowania odpadami. Landbell Group od ponad 20 lat wdraża konkurencyjną rozszerzoną odpowiedzialność producenta w całej Europie i zobowiązuje się do utrzymania tej roli w nadchodzącej czasie” – mówi Jan Patrick Schulz, dyrektor generalny Landbell Group.

W celu dalszego wzmocnienia konkurencyjności systemów EPR, badanie sugeruje zapewnienie równych warunków działania wszystkim organizacjom odzysku poprzez ustanowienie organów koordynujących niezależnych od interesów prywatnych. Głównymi zadaniami tych organów byłaby koordynacja i monitorowanie przydziału obowiązków związanych z poborem, zarządzanie wspólnymi działaniami, takimi jak kampanie uświadamiające, oraz działanie jako pośrednik między PRO a innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak władze lokalne. W badaniu zalecono również pracę na rzecz ogólnounijnej harmonizacji kryteriów ekomodulacji opłat dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Raport „Analiza schematów rozszerzonej odpowiedzialności producenta” został stowrzony przez adelphi w czerwcu 2021 r. i zrecenzowany przez niezależnych recenzentów naukowych. Ocenia wydajność różnych systemów EPR w Europie przy użyciu sześciu wybranych studiów przypadku, biorąc pod uwagę dziewięć środowiskowych, ekonomicznych i technicznych kluczowych wskaźników wydajności, takich jak wskaźniki zbierania i recyklingu, koszty dla producentów lub zadowolenie interesariuszy.

Pełny raport można pobrać za pośrednictwem poniższego linku.

Raport adelphi

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.