Nowe ramy prawne Gospodarki Obiegu Zamkniętego

24 kwietnia, 2018

Unia Europejska otwiera drogę dla silniejszej i bardziej konkurencyjnej Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy)

Przyjęty przez Parlament Europejski nowy pakiet odpadowy daje szansę na zwiększenie poziomu recyklingu oraz wyrównuje szanse uczestników rynku odpadów.

Parlament Europejski dał zielone światło do przedefiniowania europejskiego rynku odpadów. 18 kwietnia 2018 roku na sesji plenarnej parlamentarzyści zagłosowali nad poprawkami sześciu aktów prawnych, przede wszystkim skupiając się na Ramowej Dyrektywie Odpadowej. Europejska Platforma Recyklingu (ERP) - jedyna pan-europejska Organizacja Odzysku (Producer Responsibility Organisation PRO) - z zadowoleniem przyjęła wyniki głosowania. Zmiany związane ze zwiększeniem poziomów recyklingu oraz konkurencyjności, mogą przynieść znaczące korzyści zarówno dla środowiska, jak i konsumentów. „Pakiet odpadowy jest ważnym krokiem przybliżającym nas do silnej i konkurencyjnej Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, powiedział Umberto Raiteri, Prezes ERP. Zmiany wpłyną na zwiększenie wykorzystania i recyklingu ważnych strumieni odpadów, takich jak odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory; w szerszym spojrzeniu wpłynie to na eliminację praktyk zagrażających środowisku - spalania odpadów czy składowania ich na wysypiskach śmieci. „Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze zmian, które w jasny sposób definiują rolę i odpowiedzialność wszystkich istotnych uczestników rynku, w tym silne przywiązanie do zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, dodaje Raiteri. Poprzez wzmocnienie roli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, pakiet będzie stymulował konkurencję i promował innowacyjność oraz efektywność kosztową na rynku odpadów. Minimalne wymogi dla organizacji odzysku wyrównają szanse i pozwolą na włącznie do systemu firm działających na odległość, co pozwoli na walkę z tymi, którzy nadal działają poza nim. Co więcej, zastosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, z sukcesem wprowadzonej dla odpadów elektrycznych i zużytych baterii, dla odpadów opakowaniowych najpóźniej do 2025 roku, przyczyni się do powstania bardziej zharmonizowanego podejścia. Niestety, nowym zasadom nadal brakuje jasnej definicji „obowiązków organizacji systemu” stworzonych dla producentów, co może skutkować różnymi interpretacjami, przede wszystkim w momencie transpozycji przepisów w krajach członkowskich. ERP obawia się, że państwa członkowskie mogą nadal próbować narzucać zasady, zgodnie z którymi producenci zmuszeni będą do współpracy z określonymi organizacjami odzysku. „Po to, aby stworzyć prawdziwie konkurencyjny i kosztowo efektywny rynek, producent musi mieć możliwość wyboru spośród wielu konkurujących ze sobą organizacji odzysku” podkreśla Raiteri.

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.