ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. („my”, „nas”, „nasz” lub „ERP”) organizuje zbiórkę i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do każdej żyjącej osoby („Ciebie”), której dane osobowe znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („Urządzenia zawierające dane”), który jest nam przekazywany bezpośrednio przez osoby trzecie w celu ponownego wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia. Ponieważ nie znamy Twojej tożsamości, nie możemy dostarczyć Ci tego oświadczenia o ochronie prywatności, a art. 14 ust. 5 RODO pozwala nam wypełniać nasze zobowiązania, udostępniając publicznie niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności.

Nie chcemy przetwarzać Twoich danych osobowych i wolimy, abyś postępował zgodnie z naszymi zaleceniami i trwale usuwał wszystkie dane osobowe z urządzeń zawierających dane, zanim je otrzymamy. Jeśli zdecydujesz się pozostawić dane osobowe na przekazanym nam Urządzeniu zawierającym dane, możemy wówczas uzyskać dostęp do wszystkiego, co znajduje się na Urządzeniach zawierających dane. Jeżeli urządzenie zawierające dane, które nam przekazujesz, zawiera dane osobowe dotyczące innych osób, prosimy Cię o zrobienie tego tylko po upewnieniu się, że usunięcie lub zniszczenie tych danych jest zgodne z obowiązującym prawem.

Gromadzimy Urządzenia zawierające dane wyłącznie w celu przetwarzania ich w celu ponownego wykorzystania (przez zatwierdzone i regulowane organizacje zajmujące się ponownym wykorzystaniem) lub do recyklingu przez naszych podwykonawców. Nasze codzienne procesy nie obejmują dostępu do Urządzeń zawierających dane ani danych osobowych w nich zawartych. We wszystkich sytuacjach jedynym przetwarzaniem przez nas danych osobowych zawartych w Urządzeniu zawierającym dane będzie trwałe usunięcie (w przypadku, gdy Urządzenie zawierające dane jest przygotowane do ponownego użycia) lub zniszczenie (w przypadku gdy Urządzenie zawierające dane zostanie zniszczone i poddane recyklingowi na komponent) części) w naszym zakontraktowanym obiekcie, który nie przetwarza żadnych danych w Urządzeniach zawierających dane w naszym imieniu. Używamy różnych technologii bezpieczeństwa i procedur operacyjnych, aby pomóc chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową zmianą, ujawnieniem, utratą, wykorzystaniem lub dostępem w nieautoryzowany sposób. Jeśli jednak przekazałeś swoje lub inne dane osobowe wbrew naszym zaleceniom, nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieuprawnione przetwarzanie Twoich danych przez osoby o złych zamiarach.

Ponieważ przetwarzanie przez nas danych osobowych zawartych na Urządzeniach zawierających dane nie wymaga identyfikacji osób, których dane dotyczą, nie jesteśmy zobowiązani do (a) utrzymywania, pozyskiwania ani przetwarzania dodatkowych informacji w celu ułatwienia takiej identyfikacji; ani (b) przyznania Państwu prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. Ze względu na charakter naszej działalności i liczbę Urządzeń zawierających dane, które przetwarzamy, w każdym przypadku jest prawie niemożliwe zidentyfikowanie jakiejkolwiek konkretnej osoby na posiadanych przez nas Urządzeniach zawierających dane, nawet jeśli podasz nam dodatkowe informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, z przyjemnością pomożemy: dataprivacy@landbellgroup.com

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania i poprawiania niniejszej Polityki prywatności, aby odzwierciedlić bieżące okoliczności. Dlatego zalecamy regularne przeglądanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, możemy również poinformować Cię o modyfikacjach / poprawkach niniejszej Polityki prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 24 lutego 2020 r.